Jerrowy

11 tekstów – auto­rem jest Jer­ro­wy.

Psychiczne Mękki

Zo­bacz mo­jom psychi­ke niewej­dziesz tam
niema tam miejsc
niema tam nic
tyl­ko zwykły szum mew diabłów szmer
i zwykłych ko­loro­wych koszmarów
błekit­nych smoków przeg­ry­waja­cych marzeń
sto­sow wy­pukłych ble­tek na chod­ni­kach ujżysz pajonki
one chodza w ryt­mie pa­dającej kropli
za­mieniajac sie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 marca 2013, 20:09

Pokonać uzależnienia a nadal coś go zabija ?

Po­konał uza­leżnienia to dlacze­go na­dal czu­je sie żle ? 

PO­konał je wszys­tkie niema już myśli żeby trun­ki doić wsy­pywać i pa­lić da­lej chce od nich jak naj­da­lej wie ile mu krzyw­dy wyrządziły
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 marca 2013, 16:36

Chodnika kolęda

Boże uchroń te dzieci aniołki masze­rujące da­lej gdzies po­za oj­czyzną
niepos­ta­wic żad­nych kroków na ziemi a być niez­grzeszo­ne nie na ruszone
przez pra­wa 21 wieku Boże uchron te dzieci zacza­rowa­ne nar­ko­tyka­mi
pier­wszy­mi trunkami [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 stycznia 2013, 23:39

Oko życia narratorem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 listopada 2012, 18:09

Pomiędzy czterema światami

Po­między 4 świata­mi

Po­między czte­rema świata­mi dry­fujący osiem­nasto­latek

z co­raz wiek­szy­mi ura­zami rzad­ne światy op­rocz jednego
niero­zumieją go on chce uciec jak naj­da­lej do te­go
w którym życie piek­nie się toczy jak dawno [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 listopada 2012, 21:02

Oj Babciu dziękuje

Pew­ny dzień w pob­liżu ław­ki słoneczne chwi­le młodej duchem babki
Ona żywot ma już po­mału skończo­ny w zwier­ciad­le wydarzeń
tą bo­hater­czy­nią zwaną Bab­cia wycho­wując
poz­wo­liła od­chy­lić się od dna to w moim sercu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 31 października 2012, 18:53

o szczęsciu Mym

od­mienic los por­wac Cie jak naj­da­lej fal por­wac ii niedoj­rza­le niedoceniac?
byc z To­ba do kon­ca chwil
w nudzie w ob­ludzie w bie­dzie czy w bo­gac­twie to bez znaczenia
pew­ne­go ra­zu spot­ka­lem ro­ze ona [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 października 2012, 17:18

Zycie i człowiek tacy sami ?

To tyl­ko życie kto­re cier­pi płacze krzyw­dzi jak nie­szczes­li­wa miłość
to tyl­ko sen w kto­rym jes­tesmy swoi
je krzyw­dzi sa­mot­ność nas krzyw­dzi świat
je­go dob­re hu­mory to nasze zle
on chce byc na­mi my chcemł [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 października 2012, 12:45

Sen o Tysi czy Jawa?

Wszys­tko ta­kie smut­ne Sza­re niebiosa nad glo­wami tych smuk­lych spoj­rzen
Tych co ut­ra­cili swe Marze­nia wspom­nienia nic wszys­tko poszlo w pył
Ma­tura piłka Ręczna Nauka wszys­tko poszlo w piach trach
nie­chce tyl­ko sie staczac [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 października 2012, 14:55

Zabierz mnie odemnie

Za­bierz odem­nie tą mu­zyke ...
OOOO jeje
Za­bierz ja
ooowww
Pluszo­wo niebies­ki raj na ziemi a wim ba­wiace sie dzieci
idziemy przez las zy­cia przez mo­gile ciem­nosci
zy­ciowej naiwnosci
Po­lyka­jac reszte łez to­pisz mom bu­tel­ke tlenu
Po­lyka­jac je niedajesz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 października 2012, 20:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność